30 października 2019

Informacja o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Końskowola INFORMUJE o wynikach konsultacji, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie:

  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok;

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 11 października 2019 roku do 25 października 2019 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola na stronie internetowej:

https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&p1=szczegoly&p2=1436951

W ogłoszeniu wskazano formę konsultacji, sposób, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwości przekazania swoich opinii i uwag osobiście lub pocztą elektroniczną.

W wyniku konsultacji do projektu ww. uchwały nie wpłynęły żadne opinie ani też uwagi.

 

 

Zastępca Wójta

/-/ Mariusz Majkutewicz