4 listopada 2019

Informacja o wynikach konsultacji

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Końskowola INFORMUJE o wynikach konsultacji, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie:

  1. Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 17 października 2019 roku do 31 października 2019 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola pod adresami

http://konskowola.info.pl/ogloszenie-wojta-gminy-konskowola-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-gminy-konskowola-2/

https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&p1=szczegoly&p2=1438950

 

W ogłoszeniu wskazano formę konsultacji, sposób, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzymały możliwości przekazania swoich opinii i uwag osobiście lub pocztą elektroniczną.

W wyniku konsultacji do projektu ww. uchwały nie wpłynęły żadne opinie ani też uwagi.

 

Wójt Gminy Końskowola

/-/  Stanisław Gołębiowski