30 sierpnia 2021

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskowola, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku.

 

Wnioski należy składać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
(parter Szkoły Podstawowej w Końskowoli).

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia: miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2021 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły,
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia)

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Końskowola,
 • studentom

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym , należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia).
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury, rachunki za:

 1. Zakup podręczników – od czerwca 2021 r.,
 2. Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
 3. Abonament internetowy i inne – od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022 OBEJMUJĄ:

 

 • Zakup podręczników, ćwiczeń, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, lektur szkolnych,
 • Zakup zeszytów, przyborów szkolnych ( np. długopisy, ołówki, bloki, kredki, teczki, okładki na zeszyty, kalkulator, segregatorów, korektorów, zakreślaczy, dziurkaczy, zszywaczy, linijek i innych artykułów związanych z zajęciami szkolnymi),
 • Zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe,
 • Zakup komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, ryz papieru, komputerowych programów edukacyjnych,
 • Zakup biurka, krzesła, lampki itp.,
 • Pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • Pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych (faktura, rachunek wystawiony imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć) oraz zakup wyposażenia na takie zajęcia,
 • Pokrycie kosztów dojazdu do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Pokrycie kosztów opłat za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych (wraz z załączonym dowodem wpłaty)
 • Pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 • Zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę,
 • Zakup ubioru sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:

– spodenki sportowe / szorty sportowe / getry / leginsy

– koszulki sportowe (t-shirt)

– dres kompletny lub spodnie dresowe + bluza sportowa

 • Zakup obuwia sportowego na zajecia w-f (np. adidasy, tenisówki, halówki, trampki)
 • Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych,
 • Pokrycie kosztów udziału w wycieczkach szkolnych – np. kina, teatru, muzeum, itp. (zaświadczenie od wychowawcy)

WYDATKI NIE KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny,
 • instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,
 • podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 • opłacenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620,00 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego udzielane są pod numerem tel. 81 881 62 35 Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli.

Wniosek do pobrania >>>