29 kwietnia 2020

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

Z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informuję, że na sali obrad Rady Gminy Końskowola obecni mogą być wyłącznie Radni Rady Gminy.

Mieszkańcy, sołtysi oraz inne osoby zainteresowane przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji na żywo pod adresem: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443.

 

Informuję, że w dniu 6 maja 2020 r. odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2020”.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Końskowoli za 2019 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli
  za 2019 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola za 2019 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Końskowola na lata
  2016 – 2021 za 2019 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  na lata 2019 – 2021 w Gminie Końskowola za 2019 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Końskowola za 2019 rok.
 15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 16. Wnioski i potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
 17. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc