22 stycznia 2020

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2020 r. odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Informacja Wójta na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Końskowola nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Końskowola w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Końskowola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Końskowoli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek w odpowiedniej pojemności.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc