4 grudnia 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 18 grudnia 2019r. odb臋dzie si臋 XIII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz przeciwdzia艂ania narkomanii w Gminie Ko艅skowola na 2020 rok.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Gminy Ko艅skowola do realizacji programu 鈥濧systent osobisty osoby niepe艂nosprawnej鈥 – edycja 2019-2020 realizowanego ze 艣rodk贸w Solidarno艣ciowego Funduszu Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych.
 8. Podj臋cie uchwa艂y sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pu艂awskiemu.
 9. Opinie Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie skargi na W贸jta Gminy Ko艅skowola.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y powo艂uj膮cej sk艂ady osobowe komisji Rady Gminy Ko艅skowola.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatk贸w.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na 2019 rok.
 15. Przedstawienie projektu uchwa艂y bud偶etowej na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2027.
 16. Przedstawienie uzasadnienia W贸jta Gminy do projektu bud偶etu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz膮cej przekazanego projektu bud偶etu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Przedstawienie opinii Sta艂ych Komisji i Komisji Bud偶etu, Finans贸w i Inwestycji.
 19. Dyskusja nad projektem bud偶etu i projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2020 rok.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Sprawy r贸偶ne.
 24. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

聽/-/Rados艂aw Barzenc