4 grudnia 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2019r. odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Końskowola do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu.
 9. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Końskowola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały powołującej składy osobowe komisji Rady Gminy Końskowola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 15. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2027.
 16. Przedstawienie uzasadnienia Wójta Gminy do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Przedstawienie opinii Stałych Komisji i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
 19. Dyskusja nad projektem budżetu i projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

 /-/Radosław Barzenc