6 listopada 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 13 listopada 2019r. odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w Gminie Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skowieszynie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

 /-/Radosław Barzenc