23 września 2021

Informacja o zmianie terminu XXXIV Sesji Rady Gminy Końskowola

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Końskowola zaplanowana na dzień 29 września 2021 r. została odwołana.

Jednocześnie zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu XXXIV Sesji Rady Gminy Końskowola na dzień 6 października 2021 r. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2020 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Końskowola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola – etap IV.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Końskowola, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Końskowola w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Końskowola.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Końskowola.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc