Aktualności


PDF Drukuj Email
czwartek, 18 stycznia 2018 12:24

 

Ostrzeżenie o silnym wietrze

 Godzina i data wydania: godz. 07.05 dnia 18.01.2018
Nazwa biura: IMGW-PIB w Warszawie
Zjawisko/stopień: Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 do godz 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu. W strefach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.Ważność od 18.00 dnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia (%): 80%
Uwagi: brak
Dyżurny synoptyk:Ewa Łapińska

 
PDF Drukuj Email
środa, 17 stycznia 2018 12:30

Opłata recyklingowa za torby foliowe

 


W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia opłaty recyklingowej za torby foliowe poniżej publikujemy pomocny link do strony Ministerstwa Środowiska, na której można uzyskać wiele odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Drugi link odsyła do strony Ministerstwa Finansów w zakresie podatku VAT od należności za nabytą torbę foliową.

 

Informacja na stronie Ministerstwa Środowiska >>>

 

Informacja na stronie Ministerstwa Finansów >>>

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 11 stycznia 2018 09:38

 

 

Końskowola, dnia 11 stycznia 2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów

w obrębach Końskowola, Sielce, Młynki, Stary Pożóg, Chrząchówek

wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Uchwały Nr XVII/84/2015  Rady Gminy Końskowola z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Końskowola, Sielce, Młynki, Stary Pożóg, Chrząchówek, oraz art. 39 ust. 1 oraz z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Końskowola, Sielce, Młynki, Stary Pożóg, Chrząchówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.01.2018 r.  do 16.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, pok. 25, w godzinach pracy urzędu.


Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Gminy Końskowola:  https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce „Gospodarka przestrzenna” oraz na stronie http://www.konskowola.info.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne”
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  05.02.2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu  przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.


Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Końskowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018 r.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

 

Wójt Gminy Końskowola

/-/ Stanisław Gołębiowski

 

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 stycznia 2018 15:23

 

Numer konta

 

 

Wójt Gminy Końskowola przekazuje numer rachunku bankowego, na który można wpłacać zaliczkę na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła w związku z uczestnictwem w projekcie "Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola"

Nr rachunku 76 8741 0004 0000 2206 2000 0690 Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

W tytule przelewu proszę wpisać której instalacji dotyczy wpłata poprzez następujące oznaczenie:

  • Fotowoltaika
  • Pompa ciepła
  • Fotowoltaika i pompa ciepła

 

 

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 04 stycznia 2018 10:57

 

 

Stypendia sportowe

 

 

Informacja Wójta Gminy Końskowola w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. >>>

Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. >>>

Formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego. >>>

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 04 stycznia 2018 09:31

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola – etap III


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXXVII/161/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola,

 

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola – etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, w pok. nr 25 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.konskowola.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, (na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola pok. nr 26) o godz. 11:30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumencie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Końskowola.


Uwagi należy składać na piśmie w rozumieniu art 18. ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018 r. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 85