28 kwietnia 2021

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 226/O/2021
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozwijanie działań edukacyjnych poprzez integrację
społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Treść ogłoszenia II otwartego konkursu ofert o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski

 

Treść ogłoszenia >>>