Zadania Rady Gminy

1. Do w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶膮 wszystkie sprawy pozostaj膮ce w zakresie dzia艂ania gminy, o ile ustawy nie stanowi膮 inaczej.
2. Do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶y:

1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia w贸jta, stanowienie o kierunkach jego dzia艂ania oraz przyjmowanie sprawozda艅 z jego dzia艂alno艣ci;
3) powo艂ywanie i odwo艂ywanie skarbnika gminy, kt贸ry jest g艂贸wnym ksi臋gowym bud偶etu – na wniosek w贸jta;
4) uchwalanie bud偶etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud偶etu oraz podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu艂u;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytu艂u;
5) uchwalanie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie program贸w gospodarczych;
6a) przyjmowanie program贸w rozwoju w trybie okre艣lonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu dzia艂ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk艂adnik贸w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 艣rodk贸w bud偶etowych na realizacj臋 zada艅 przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwa艂 w sprawach podatk贸w i op艂at w granicach okre艣lonych w odr臋bnych ustawach;
9) podejmowanie uchwa艂 w sprawach maj膮tkowych gminy, przekraczaj膮cych zakres zwyk艂ego zarz膮du, dotycz膮cych:
a) zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeg贸lne nie stanowi膮 inaczej; uchwa艂a rady gminy jest wymagana r贸wnie偶 w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj膮 kolejne umowy, kt贸rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰; do czasu okre艣lenia zasad w贸jt mo偶e dokonywa膰 tych czynno艣ci wy艂膮cznie za zgod膮 rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okre艣lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez w贸jta,
c) zaci膮gania d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w,
d) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i kredyt贸w kr贸tkoterminowych zaci膮ganych przez w贸jta w roku bud偶etowym,
e) zobowi膮za艅 w zakresie podejmowania inwestycji i remont贸w o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalan膮 corocznie przez rad臋 gminy,
f) tworzenia i przyst臋powania do sp贸艂ek i sp贸艂dzielni oraz rozwi膮zywania i wyst臋powania z nich,
g) okre艣lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia艂贸w i akcji przez w贸jta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi臋biorstw, zak艂ad贸w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa偶ania ich w maj膮tek,
i) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i por臋cze艅 udzielanych przez w贸jta w roku bud偶etowym;
10) okre艣lanie wysoko艣ci sumy, do kt贸rej w贸jt mo偶e samodzielnie zaci膮ga膰 zobowi膮zania;
11) podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia zada艅, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂dzia艂ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj膮tku;
12a) podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa艅stw oraz przyst臋powania do mi臋dzynarodowych zrzesze艅 spo艂eczno艣ci lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwa艂 w sprawach herbu gminy, nazw ulic i plac贸w b臋d膮cych drogami publicznymi lub nazw dr贸g wewn臋trznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a tak偶e wznoszenia pomnik贸w;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwa艂 w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w i student贸w;
15) stanowienie w innych sprawach zastrze偶onych ustawami do kompetencji rady gminy.