20 lutego 2020

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy w Końskowoli przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 w/w ustawy, obowiązkiem gminy jest prowadzenie ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Końskowola o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy w terminie do 31 marca 2020 r.

 Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Końskowola (Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 22), na stronie internetowej www.konskowola.info.pl w zakładce – Dla mieszkańców – Ochrona środowiska oraz u Sołtysów.

Wypełnione druki można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola (I piętro, pokój nr 15), pocztą na adres: Urząd Gminy w Końskowoli, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:ugkonskowola@post.pl.

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy również, że pracownicy Urzędu rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Końskowola.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków – PDF >>>

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków – DOCX >>>