1 czerwca 2021

Dzień Dziecka 2021

Plakat Dzień Dziecka

 

Regulamin
wydarzenia plenerowego Dzień Dziecka

 1. Wydarzenie plenerowe Dzień Dziecka odbędzie się na boisku „Orlik” w Końskowoli, ul. Zakładowa 12.
 2. Organizatorem „ Dnia Dziecka”  jest Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Nadzieja. Wydarzenie plenerowe odbędzie się w dniu 13.06.2021r w godzinach 14:00 – 18:00. Informacje na temat imprezy opisane zostaną na stronie internetowej gminy Końskowola, na Facebook OPS oraz na plakatach.
 3. Wstęp na obiekt, o którym mowa w pkt 1 jest bezpłatny.
 4. Na imprezie zapewnione zostaną atrakcje tj.:
  • DUŻY i MAŁY dmuchaniec,
  • zabawy integracyjno – zapoznawcze,
  • sztuczki magiczne,
  • tańce animacyjne,
  • zabawy ruchowe,
  • stanowisko malowania buziek + tatuaże,
  • skręcanie balonów,
  • MEGA bańki,
  • konkursy z nagrodami,
  • Turniej Rycerski oraz gry w klasy,
  • Teleturniej Rodzinny – Tak To Leciało !!!
 1. Przez Organizatora zapewnione zostaną płyny do dezynfekcji dłoni, jak również zobowiązuje się uczestników do zachowania 1,5 m odległości między uczestnikami. Jeżeli niemożliwe jest utrzymanie odległości obowiązkiem jest zasłonięcie ust oraz nosa.
 2. W przypadku korzystania z sanitariatów, które znajdują się w budynku sanitarnym osoby zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa (maseczki).
 3. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz spożywania zabronionych prawem używek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych stanowi załącznik do regulaminu.
 7. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 czerwca  2021r.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób uczestniczących w imprezie artystycznej/ rozrywkowej

Dzień Dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja”, ul. Stara Wieś 91, 24-130 Końskowola.
 2. Administrator danych wyznaczył Prezesa Ośrodka Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja”, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu osób uczestniczących w imprezie przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego i zadań statutowych Ośrodka przez utrwalanie i rozpowszechnianie w przekazach telewizyjnych, internetowych, gazetach i materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
 7. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych i Twojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

UWAGA

Impreza jest utrwalana w formie fotografii i zapisu audio-wideo przez pracowników ośrodka. Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

 

 

OWS „Nadzieja”