Rada Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym przez Wójta Gminy Końskowola w trybie zarządzenia, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie gminy.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Końskowola;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

W skład Rady wchodzi ośmiu członków, w tym:

Przedstawiciele Rady Gminy Końskowola:

1) Pani Małgorzata Chabros

2) Pan Tomasz Przepiórka

Przedstawiciele Wójta Gminy Końskowola:

1) Pani Joanna Przednowek

2) Pani Anna Adamczyk – Buzała

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Końskowola.

1) Pan Edward Pytlak

2) Pani Marta Kozak

3) Pani Halina Bicka

4) Pani Sylwia Skwarek