Rada Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym przez Wójta Gminy Końskowola w trybie zarządzenia, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie gminy.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Końskowola;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Skład Rady I kadencji (2015-2018):

Przedstawiciele Rady Gminy Końskowola:

 1. Pani Małgorzata Chabros
 2. Pan Tomasz Przepiórka

Przedstawiciele Wójta Gminy Końskowola:

 1. Pani Joanna Przednowek
 2. Pani Anna Adamczyk – Buzała

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Końskowola.

 1. Pan Edward Pytlak
 2. Pani Pani Marta Kozak
 3. Pani Halina Bicka
 4. Pani Sylwia Skwarek

 

Informujemy, że w dniu 23.01.2019 r. na zebraniu organizacji pozarządowych przedstawiciele tych organizacji wyłonili spośród siebie czterech przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji :

 1. Arkadiusz Gałązka
 2. Barbara Stefanek – Nowacka
 3. Janina Bicka
 4. Sylwia Skwarek