13 grudnia 2019

Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)

Inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)”, jest kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Końskowola przy udziale środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycji  realizowana jest w trybie etapowym. Część zaplanowanych robót została już wykonana w I połowie br. Pozostała część robót zrealizowana ma zostać do końca listopada 2020 roku. Finalnie w wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 112819L o długości 2,541 km wraz z oświetleniem drogowym, który łączy miejscowość Skowieszyn z miastem Puławy.

Pierwszy etap inwestycji zrealizowany został przez firmę – Usługi Transportowe i Zmechanizowane Zbigniew Świst z siedzibą w Świdniku.

Zakres zrealizowanych robót objął m.in.: odwodnienie korpusu drogowego na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50, oraz wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50.

Obecnie trwa realizacja II etapu inwestycji. Roboty w ramach II etapu realizuje konsorcjum firm, w składzie: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu.

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach II etapu inwestycji obejmuje:

  • wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża na odcinku od 0+000 do km 0+907,00,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego spoiwem hydraulicznym oraz podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym na odcinku od 0+000 do km 0+907,00,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 2+556,50, w tym: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 9 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
  • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych oraz wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, w tym montaż znaku aktywnego D-6,
  • budowa przyłącza dla zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego,
  • budowa szafki oświetlenia drogowego,
  • budowa latarni oświetleniowych (28szt.),
  • budowa linii kablowej nN (990m).

Całkowita wartość wykonanych robót wynosi 4 445 916,02 zł.

Dofinansowanie z FDS wynosi 3 075 726,00 zł.

Wkład własny Gminy Końskowola wyniósł 1 370 190,02 zł.