19 października 2020

Zarządzenie Nr 174/O/2020 Wójta Gminy Końskowola z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola.

Zarządzenie Nr 174/O/2020
Wójta Gminy Końskowola
z dnia 15 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz § 6 Uchwały nr XIX/141/2020 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykaz pełnomocników ds. konsultacji stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 172/O/2020 Wójta Gminy Końskowola z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Końskowola.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Końskowola

/-/ Stanisław Gołębiowski